دستگاه سایکلیک لودینگ(شبیه ساز جویدن)

Cyclic Loading Machine

دستگاه سایکلیک لودینگ(شبیه ساز جویدن)

 

 

عکس زیر دستگاه را در حالت بدون بار نشان میدهد.

در عکس زیر روی هر قسمت یک وزنه 20 نیوتن قرار گرفته است.

حال برای اضافه نمودن وزنه های بیشتر نگه دارنده های کمکی به دستگاه متصل میشوند.

عکس زیر نحوه اتصال نگه دارنده های کمکی را نشان میدهد.

در عکس زیر روی هر نگه دارنده 4 عدد وزنه 20 نیوتن(80 نیوتن) قرار گرفته است.